50 Jahre POROTON

50 Jahre POROTON

1967 – 2017
Fünf Jahrzehnte Innovation
50 Jahre POROTON

50 Jahre POROTON

50 Jahre POROTON

50 Jahre POROTON
Vom Kleinformat zum porosierten Ziegel
POROTON = INNOVATION
50 Jahre POROTON

50 Jahre POROTON

50 Jahre POROTON

50 Jahre POROTON
Von der Mörtelfuge zum Planziegel
POROTON = INNOVATION
50 Jahre POROTON

50 Jahre POROTON

Vom Planziegel zum perlitgefüllten Ziegel
POROTON = INNOVATION
Zur Webseite